Gerneralforsamling

Referat af generalforsamling i Nødebo Bridgeklub torsdag den 25. april 2019 kl. 18.00

31 medlemmer var mødt.

  1. Valg af dirigent

Poul Rudbeck blev valgt som dirigent. Han indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ulla Bykær blev valgt til referent.

  1. Formandens beretning

Formanden aflagde følgende beretning for sæsonen 2018/2019:

“Klubben er nu 24 år gammel.

Vi har i denne sæson haft 29 spilleaftener med i dag, og vi har spillet 7 forskellige turneringer.  Vi takker medlemmerne for det fine fremmøde i sæsonen;  samtidig vil vi også bede jer takke substitutterne for deres store hjælp i årets løb.

Klubben har 32 medlemmer – klubben har haft en afgang på 2 medlemmer og heldigvis også en tilgang på 2: Marianne og Kurt Frederiksen.

Bridgeklubben deltog sidste år i arrangementet Nødebo Kulturnat den 1. juni. Der var ikke mange der henvendte sig til bridgeklubben, men vi havde en hyggelig aften. Udvalget for arrangementet har besluttet, at det ikke skal afholdes igen.

I øjeblikket arbejder vi på at få underskriftsforholdene i Danske Bank i orden.

Klubben starter igen efter sommerferien torsdag den 5. september 2019. Torsdag den 12. december afholdes juleafslutning. Der startes op igen efter jul torsdag den 9. januar 2020, og sæsonafslutningen er torsdag den 30. april 2020.

Håber at se alle i den nye sæson. Hvis der er nogen, der ikke ønsker at spille efter sommerferien, bedes I give besked senest 1. august.

Tak for en god sæson.”

Beretningen blev godkendt.

  1. Aflæggelse af årsregnskabet og fastsættelse af kontingent

Regnskabet for 2018 blev gennemgået af Konni og efterfølgende godkendt. Regnskabet udviser et underskud på 118 kr. og en formue på 15.720 kr. – Kontingentet blev fastlagt til 400 kr.

  1. Indkomne forslag

Poul Bønsøe havde fremsendt følgende forslag til vedtægtsændring:

Ҥ 7 Tegningsret:
Bestyrelsen tegnes udadtil ved underskrift alene af formand og kasserer i forening.
Kassereren står for varetagelse af klubbens  formue, herunder indkassering af kontingenter fra medlemmerne og andre bidrag samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over klubbens konti i pengeinstitutter, herunder betalingskort og netbank til klubbens  konti.
Bestyrelsen kan udpege yderligere en person, som har råderet til klubbens  konti.”

Poul Bønsøe motiverede sit forslag med et ønske om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage ændringer og tilrettelser af forslaget, hvis dette kræves af banken.

Efter nogen drøftelse var der enighed om, at forslaget godkendes, dog med ændring af 1. punktum således: “Bestyrelsen tegnes udadtil ved underskrift alene af formand og et bestyrelsesmedlem i forening.”

Ændringen vil blive indarbejdet i klubbens vedtægter af bestyrelsen.

  1. Valg af formand

Hans Kloch blev genvalgt som formand.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Birger Brandis, Lisa Kragh og Irene Møller.

Birger Brandis blev genvalgt, og Konni Østlund blev nyvalgt, begge for 2 år. Marianne Frederiksen blev nyvalgt for et år.

  1. Valg af suppleant

Knud Hellerung blev genvalgt.

  1. Valg af revisor

Poul Bønsøe blev genvalgt.

  1. Valg af revisorsuppleant

Søren Kuskner blev valgt.

  1. Eventuelt

Et lille opråb fra formanden: Jeg vil gerne bede klubbens medlemmer om at være opmærksom på om mulig at få tilmeldt nye substitutter og få nye medlemmer evt. på venteliste.

Formanden fortsatte: Inden vi går over til bordets glæder, vil jeg gerne takke turneringslederen for det store arbejde med turneringerne i år. Alt gik som det skulle. Birger, tak skal du have.

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for arbejdet i denne sæson.

Formanden uddelte præmier således:

Klubmesterskabet blev vundet af Anne Christensen og Bo Riemann med Gerda Broch Christensen og Jørgen Chr. Dreyer på 2. pladsen samt med Tove og Hans Kloch på 3. pladsen.

Ib Østlund takkede på medlemmernes vegne formanden og turneringslederen for deres store arbejde gennem sæsonen med en vingave.

Bo Riemann foreslog, at man i anledning af klubbens 25 års jubilæum den 15. februar 2020 fejrede dette evt. med et bridge-weekendophold for klubbens medlemmer.

Grethe Mønster foreslog, at der eventuelt nedsættes et jubilæumsudvalg til planlægning af jubilæet. De medlemmer, der er interesseret i at deltage i et sådant udvalg, bedes tilmelde sig hos formanden.

Bestyrelsen vil drøfte forslaget på næste møde.

Poul Bønsøe takkede på medlemmernes vegne bestyrelsen for deres arbejde gennem sæsonen.

Formanden takkede dirigenten for den gode ledelse af generalforsamlingen.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

—–­

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:
Hans Kloch, valgt formand
Birger Brandis, turneringsleder
Konni Østlund, kasserer
Ulla Bykær, sekretær
Marianne Frederiksen, medlem
Knud Hellerung, suppleant

Referent: Ulla Bykær