Gerneralforsamling

                                                                       

REFERAT fra generalforsamlingen i Nødebo Bridgeklub torsdag den 10. september 2020 kl. 18.45.

25 medlemmer var mødt.

1.   Valg af dirigent

Ib Østlund blev valgt som dirigent. Han indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ulla Bykær blev valgt til referent.

2.   Formandens beretning

Formanden aflagde følgende beretning for sæsonen 2019/2020:

“Klubben er nu 25 gammel.

Det har været en mærkelig sæson. Vi skulle have fejret vores jubilæum den 30. april, men på grund af Covid19 blev det aflyst. Vi markerede jubilæet den 20. februar med kaffe og lagkage. Vi sluttede med at spille den 5. marts for godt 6 måneder siden.

Vi har dog i denne sæson haft 22 spilleaftener, og vi har spillet 6 forskellige turneringer.  Vi takker medlemmer for det fine fremøde i sæsonen – samtidig vil vi også bede jer takke substitutterne for deres store hjælp i årets løb.

Klubben har 32 medlemmer – klubben har haft en afgang på 4 medlemmer og heldigvis også en tilgang på 2: Nikoline og Torben Tobiassen. Men vi mangler stadig 2 medlemmer.

Sidste år fik vi ændret vores vedtægter, så underskriftforholdene i Danske Bank er i orden.

Torsdag den 17. december 2020 afholdes juleafslutning. Der startes op igen efter jul torsdag den 7. januar 2021, og sæsonafslutningen er torsdag den 22. april 2021.

Vi har lavet lidt om på turneringsplanen, som Birger vil komme ind på efter generalforsamlingen.

Velkommen til en ny sæson.”


Beretningen blev godkendt.

3.   Aflæggelse af årsregnskabet og fastsættelse af kontingent

Regnskabet for 2019 blev gennemgået af Konni og efterfølgende godkendt. Regnskabet udviser et overskud på 2.399 kr. og en formue på
18.244 kr.

Kontingentet blev fastlagt til 400 kr.

4.   Indkomne forslag

Ingen forslag er modtaget.           

5.   Valg af formand.

Hans Kloch blev genvalgt som formand.

6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Marianne Frederiksen og Ulla Bykær.

Begge blev genvalgt for 2 år.

7.   Valg af suppleant

Kurt Frederiksen blev valgt.

8.   Valg af revisor.

Poul Bønsøe blev genvalgt.

9.   Valg af revisorsuppleant

Søren Kuskner blev genvalgt.

10.  Eventuelt

Et lille opråb fra formanden: Jeg vil gerne bede klubbens medlemmer om at være opmærksom på om mulig at få tilmeldt nye substitutter og få nye medlemmer evt. på venteliste.

Formanden fortsatte: Jeg vil gerne takke turneringslederen for det store arbejde med turneringerne i denne mærkelige sæson. Alt gik som det skulle. Birger, tak skal du have.

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for arbejdet i denne sæson.

Poul Bønsøe takkede på medlemmernes vegne bestyrelsen for deres arbejde gennem sæsonen.

Formanden takkede dirigenten for den gode ledelse af generalforsamlingen.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

—–­

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:

Hans Kloch, valgt formand
Birger Brandis, turneringsleder
Konni Østlund, kasserer
Ulla Bykær, sekretær
Marianne Frederiksen, medlem
Kurt Frederiksen, suppleant.

/13 . september 2020