Gerneralforsamling

                                                                       

REFERAT fra generalforsamlingen i Nødebo Bridgeklub torsdag den 9. september 2021 kl. 18.45.

22 medlemmer var mødt.

1.   Valg af dirigent

Poul Rudbeck blev valgt som dirigent. Han indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ulla Bykær blev valgt til referent.

2.   Formandens beretning

Formanden aflagde følgende beretning for sæsonen 2020/2021:

“Klubben er nu 26 gammel.

Det har været en mærkelig sæson. De aftener, hvor vi spillede, var ovre i kroens store sal. Der var den afstand, som der skulle være på grund af covid 19.

Vi har kun haft 5 spilleaftener i denne sæson.  Vi takker medlemmerne for det fine fremmøde i sæsonen trods besværlighederne. Samtidig vil vi også bede jer takke substitutterne for deres store hjælp i årets løb.

Klubben har i øjeblikket kun 28 medlemmer – klubben har haft en afgang på 4 medlemmer. Ingeborg og Viggo er kommet tilbage efter en pause sidste år.

Torsdag den 16. december afholdes juleafslutning. Der startes op igen efter jul torsdag den 6. januar 2022, og sæsonafslutningen er torsdag den 28. april 2022.

Vi bliver nødt til at lave lidt om på turneringsplanen, som Birger vil komme ind på, når han er tilbage fra ferien.

Velkommen til en ny og god sæson.”

 Beretningen blev godkendt.

3.   Aflæggelse af årsregnskabet og fastsættelse af kontingent

Regnskabet for 2020 blev gennemgået af Hans og efterfølgende godkendt. Regnskabet udviser et overskud på 6.558 kr. og en formue på 24.801 kr. – Kontingentet blev fastlagt til 0 kr., dog skal nye medlemmer betale 400 kr.

4.   Indkomne forslag

Ingen forslag er modtaget.           

5.   Valg af formand.

Hans Kloch blev genvalgt som formand.

6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Birger Brandis og Konni Østlund.

Begge blev genvalgt for 2 år.

7.   Valg af suppleant

Kurt Frederiksen blev genvalgt.

8.   Valg af revisor.

Poul Bønsøe blev genvalgt.

9.   Valg af revisorsuppleant

Søren Kuskner blev genvalgt.

10.  Eventuelt

Et lille opråb fra formanden: Jeg vil gerne bede klubbens medlemmer om at være opmærksom på om mulig at få tilmeldt nye substitutter og også gerne nye medlemmer.

Det understreges, at for at være medlem af Nødebo Bridgeklub skal man også være medlem af Nødebo Kro.

Formanden fortsatte: Jeg vil gerne takke turneringslederen for det store arbejde med turneringerne i denne mærkelig sæson. – Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for arbejdet i denne sæson.

Formanden takkede dirigenten for den gode ledelse af generalforsamlingen.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

—–­

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:

Hans Kloch, valgt formand
Birger Brandis, turneringsleder
Konni Østlund, kasserer
Ulla Bykær, sekretær
Marianne Frederiksen, medlem
Kurt Frederiksen, suppleant.

/13. september 2021

28. oktober 2021: Ib Østlund blev valgt ind i bestyrelsen som kasserer.